Dokumenti

Opći akti

Uvid u muzejsku građu

Uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju utvrđeni su odredbama Zakona o muzejima, Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju, članka 29.  Statuta Muzeja Radboa za muzejsku djelatnost i internim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Muzeja Radboa za muzejsku djelatnost.

Muzejska građa i dokumentacija daje se na uvid radi njezine znanstvene i stručne obrade, izlaganja, objavljivanja, u publicističke svrhe, te za potrebe nastave i u druge opravdane svrhe. Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju obuhvaća: pregled građe i dokumentacije, izradu preslika i presnimaka izvornika sa svrhom daljnje stručne i znanstvene obrade, objavljivanja i izlaganja.

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju Muzeja obuhvaća: pregled građe i dokumentacije, izradu preslika i presnimaka izvornika sa svrhom daljnje stručne i znanstvene obrade, objavljivanja i izlaganja.

Za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju zainteresirana osoba podnosi pisani zahtjev na posebnom obrascu.

Cjenik

Odluke

Pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama “Narodne novine” (br. 25/13. i 85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom i drugim propisom.

Informacija
u smislu navedenog Zakona o pravu na pristup informacijama (članak 5. stavak 1. točka 3.)  predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija,
u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla

Zakonom se propisuju načela  prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Muzej Radboa za muzejsku djelatnost upoznaje javnost o organizaciji i programu svoga rada te načinu obavljanja poslova iz svoje djelatnosti pružanjem informacija putem sredstava javnog priopćavanja. Pored navedenog korisnici ostvaruju pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Muzeju. Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostupan je na: www.radboa.com. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži informacije. Muzej omogućava pristup informacijama davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem informacije u elektroničnom obliku,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Pravo na  pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Muzeja Radboa za muzejsku djelatnost na sljedeće načine:

– usmenim putem

– pisanim putem na adresu:

MUZEJ RADBOA za muzejsku djelatnost

Radoboj, Radoboj 34

49232 Radoboj

– elektroničkom poštom na adresu:

info@radboa.com

– telefonom na broj:

+385 49 350 118

Službenik za informiranje:

Ivana Hazulin

Muzej Radboa za muzejsku djelatnost

Radoboj, Radoboj 34,

49232 Radoboj

tel.:+ 385 49 350 118

e-mail službenika za informiranje: info@radboa.com

O zahtjevu podnesenom u usmenom obliku sastavit će se zapisnik, a ako je podnesen putem telefona sastavit će se službena zabilješka. Usmeno podneseni zahtjevi, kao i zahtjevi podneseni telefonom moraju sadržavati podatke navedene za pisani zahtjev. Muzej ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Naknada se uplaćuje na račun Muzeja Radboa za muzejsku djelatnost na Žiro-račun (PBZ): IBAN HR63 2340 0091 1108 72292.

Godišnje izvješće o pristupu informacija

Zaštita osobnih podataka

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Financijski planovi i izvještaji

Postupci stvaranja obveza

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10.) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN78/11.) donosi se u Muzeju Radboa:

Natječaji

Zakoni

Zakon o muzejima (NN 98/19NN 61/18)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12 NN 157/13NN 152/14)

Zakon o ustanovama (NN 76/93NN 29/97NN 47/99NN 35/08)

Zakon o radu (NN 149/09NN 61/11NN 73/13)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90  ,NN 27/93NN 38/09)

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

Pravilnici

Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske(NN 120/02NN 82/06)
Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11)
Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11NN 130/13)
Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 75/13)